Tiếng anh lớp 3 Unit 17 What toys do you like?

Tiếng anh lớp 3 Unit 17 What toys do you like?Tiếng anh lớp 3 Unit 17 What toys do you like?

Mời các bậc phụ huynh và các bạn học sinh lớp 3 học tiếng anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like? – Bạn thích đồ chơi gì? (Trang 46-51)

PHẦN DÀNH CHO PHỤ HUYNH

– Phụ huynh giúp con ôn tập mẫu câu trong phần mẫu câu:

– Phụ huynh cùng con học theo các phần trong SGK:

+ Look, listen and repeat: Phụ huynh cho các con xem tranh, sau đó nghe băng và lặp lại theo băng khoảng 3 lần

+ Point and say: Phần này phụ huynh cho con chỉ vào tranh, chỉ vào hình nhân vật nào sẽ nói theo lời thoại của nhân vật đó, sử dụng mẫu câu đã hoc.

+ Let’s talk: Phần này là phần luyện tập nói, phụ huynh cùng con đóng vai giao tiếp

+ Listen and tick: Phụ huynh cho con nghe băng để chọn đáp án. Phụ huynh có thể cho con nghe từ 1 đến 2 lần để nắm ý và chọn đáp án. Sau đó có thể cho con nghe thêm 1 đến 2 lần nữa để chép lại hội thoại theo những gì con nghe được

+ Let’s write: Phần này phụ huynh hướng dẫn con chọn những từ đã cho sắn để điền vào chỗ trống, hoàn thành các câu.

+ Let’s sing: Phụ huynh cho con nghe băng, sau đó cùng con hát lại theo băng. Phụ huynh có thể cho con học thuộc bài hát để con có phản xạ tốt hơn với các mẫu câu đã học

+ Listen and number: Phụ huynh cho con nghe băng để chọn đáp án. Phụ huynh có thể cho con nghe từ 1 đến 2 lần để nắm ý và chọn đáp án theo thứ tự xuất hiện của hội thoại. Sau đó có thể cho con nghe thêm 1 đến 2 lần nữa để chép lại hội thoại theo những gì con nghe được

+ Read and complete: Phần này phụ huynh hướng dẫn con đọc lại những mẫu câu đã học và dùng từ đã cho điền vào chỗ trống hoàn thành bài hội thoại.

+ Llisten and repeat: Phụ huynh cho các con nghe băng và lặp lại theo băng khoảng 3 lần

+ Listen and write: Phụ huynh cho con nghe băng và viết lại những gì con nghe được để điền vào chỗ trống. Bài tập nghe này giống như nghe chép chính tả nên phụ huynh ban đầu phụ huynh có thể cho con nghe nhiều lần, sau đó khi con quen có thể giảm số lần nghe xuống.

+ Read and match: Phần này phụ huynh hướng dẫn con đọc, sau đó dựa vào nội dung ở 2 cột để tìm ra các ý khớp với nhau và nối lại

+ Read and write: Phụ huynh hướng dẫn con đọc và điền từ vào chỗ trống để hoàn thành các câu đã cho.

Tiếng anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like? – Bạn thích đồ chơi gì?

LESSON 1: PHẦN 1 (TRANG 46-47)

Tiếng anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like? - Bạn thích đồ chơi gì?

I. VOCABULARY: TỪ VỰNG

– truck: xe tải

– ship: tàu thủy

– like: thích

– fun: vui vẻ

II. SENTENCE PATTERNS: MẪU CÂU

Mẫu câu 1: “What toys/ pets/… do you like?”

– Dịch: Bạn thích đồ chơi/ thú cưng/…gì?

– Mẫu câu này được sử dụng để hỏi sở thích về đồ vật hoặc con vật cụ thể.

– Trả lời: “I like…” – “Mình thích….”. Danh từ được dùng trong câu trả lời cho câu hỏi này là danh từ ở dạng số nhiều.

– Ví dụ:

What toys do you like? I like cars.

Dịch: Bạn thích đồ chơi gì? Mình thích ô tô.

What pets do you like? I like cats.

Dịch: Bạn thích thú cưng gì? Mình thích mèo.

Mẫu câu 2: “What toys/ pets/… do you have?”

– Dịch: Bạn có đồ chơi/ thú cưng …gì?

– Mẫu câu này được sử dụng để hỏi đáp về đồ vật hoặc con vật cụ thể của người nào đó.

– Trả lời: ” I have…”

– Ví dụ:

What toys do you have? I have ships.

Dịch: Bạn có đồ chơi gì? Mình có tàu thủy.

What pets do you have? I have dogs.

Dịch: Bạn có thú cưng gì? Mình có vài chú chó.

III. EXERCISE: BÀI TẬP

1. Look, listen and repeat: Nhìn, nghe và lặp lại

a) Do you like toys?

Yes, I do.

b) What toys do you like?

I like ships.

Dịch:

a) Bạn thích đồ chơi không?

Có, mình có.

b) Bạn thích đồ chơi gì?

Mình thích thuyền.

2. Point and say: Chỉ và nói

a) What toys do you like?

I like trucks.

b) What toys do you like?

I like dolls.

c) What toys do you like?

I like kites.

d) What toys do you like?

I like planes.

Dịch:

a) Bạn thích món đồ chơi gì?

Mình thích những chiếc xe tải.

b) Bạn thích món đồ chơi gì?

Mình thích những con búp bê

c) Bạn thích món đồ chơi gì?

Mình thích những con diều.

d) Bạn thích món đồ chơi gì?

Mình thích những chiếc máy bay.

3. Let’s talk: Cùng nói nhé!

– What toys do you like?

I like planes.

– What toys do you like?

I like ships.

– What toys do you like?

I like dolls.

– What toys do you like?

I like cars.

Dịch:

– Bạn thích món đồ chơi nào?

Mình thích máy bay.

– Bạn thích món đồ chơi nào?

Mình thích tàu thủy.

– Bạn thích món đồ chơi nào?

Mình thích búp bê.

– Bạn thích món đồ chơi nào?

Mình thích ô tô.

4. Listen and tick: Nghe và đánh dấu

1. A: Do you like toys?

B: Yes, I do.

A: What toys do you like?

B: I like planes.

2. A: Do you like robots?

B: No, I don’t.

A: What toys do you like?

B: I like kites.

3. A: Do you like ships?

B: No, I don’t.

A: What toys do you like?

B: I like trucks.

Dịch:

1. A: Cậu có thích đồ chơi không?

B: Có, tớ có thích.

A: Cậu thích đồ chơi nào?

B: Tớ thích máy bay.

2. A: Bạn có thích rô-bốt không?

B: Không, mình không thích.

A: Bạn thích đồ chơi nào?

B: Mình thích diều.

3. A: Bạn có thích tàu thủy không?

B:Không, tớ không thích.

A: Bạn thích đồ chơi nào?

B: Tớ thích xe tải.

=> Đáp án: 1.b, 2.a, 3.b

5. Read and write: Đọc và viết

Hi. My name is Nam. I am in the playroom with my friends. I like planes. Mai likes dolls. Quan and Phong like ships. Linda likes kites. Peter and Tony like trucks. We have a lot of fun in the playroom.

Dịch:

Xin chào. Tên của mình là Nam. Mình ở trong phòng chơi với các bạn của mình. Mình thích những chiếc máy bay. Mai thích những con búp bê. Quân và Phong thích những chiếc thuyền. Linda thích những con diều. Peter và Tony thích những chiếc xe tải. Chúng mình có rất nhiều niềm vui trong phòng chơi này.

1. The children are in the playroom.

2. Nam likes planes.

3. Mai likes dolls.

4. Quan and Phong like ships.

5. Linda likes kites.

6. Peter and Tony like trucks.

6. Let’s write: Cùng viết nhé!

1. What toys do you have? 

I have a truck, a ship, a kite and a plane.

2. Do you like trucks/ ships/ kites/ planes?

Yes, I do.

3. Where do you keep the toys?

I keep my toys in the toy cupboard.

Dịch:

1. Bạn có đồ chơi gì?

Mình có một cái xe tải, một cái tàu thủy, một con diều và một chiếc máy bay.

2. Bạn có thích xe tải/ tàu thủy/ diều/ máy bay không?

Có, mình có.

3. Bạn để đồ chơi của mình ở đâu?

Mình cất đồ chơi trong tủ.

Mời các bạn xem tiếp lesson 2 Unit 17: What toys do you like? – Bạn thích đồ chơi gì? ở trang tiếp theo.

We on social :

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *